Sessió plenària ordinària dilluns 29 d'abril de 2024

Durada: 02:17:53
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:06:19 2 Intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 25 de març de 2024.
  00:10:19 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:10:31 3 Intervencions
4 Moció del PP per activar un pla de prevenció i seguretat específic per al barri de la Mina.
  00:11:14 4 Intervencions
5 Moció d'ERC per denominar un carrer amb el nom d'Akira Toriyama.
  00:42:56 Sense intervencions
6 Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla d'acció pel foment del teixit associatiu de Sant Adrià de Besòs.
  01:01:15 Sense intervencions
7 Donar compte del decret de l'alcaldessa, de data 5 d'abril de 2024, de renovació de delegacions a Anabel Jurado Pérez.
  01:06:08 Sense intervencions
8 Donar compte del decret de l'alcaldessa, de data 12 d'abril de 2024, d'avocació de delegacions a Hugo Ferrer Sáez, fins al 15 d'abril de 2024.
  01:06:10 Sense intervencions
9 Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de licitació dels serveis de neteja viària, recollida de residus sòlids urbans i control de qualitat d'aquests serveis, exercicis 2024-2029.
  01:06:42 Sense intervencions
10 Dictamen relatiu a l'expedient de modificació de crèdit núm. 23/24 finançat amb baixes per anul·lació.
  01:21:56 Sense intervencions
11 Dictamen relatiu a la concessió d'una bonificació de l'IBI a l'Ateneu Adrianenc, exercici 2024.
  01:32:18 Sense intervencions
12 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  01:34:57 Sense intervencions
13 Donar compte del decret del regidor delegat del nomenament interí d'un arquitecte tècnic.
  01:36:47 Sense intervencions
14 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament del Consell de Participació Territorial dels Infants de Sant Adrià de Besòs.
  01:36:57 Sense intervencions
15 Assumptes urgents.
  01:43:40 Sense intervencions
16 Precs i preguntes.
  01:43:44 2 Intervencions