Sessió plenària ordinària dilluns 25 de març de 2024

Durada: 02:16:45
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:02:16 2 Intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26 de febrer de 2024.
  00:05:14 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:05:24 Sense intervencions
4 Proposta relativa a delegar en la Junta de Govern Local els sorteigs de selecció dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya i al Parlament europeu.
  00:05:45 8 Intervencions
5 Manifest pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones 2024
  00:07:55 3 Intervencions
6 Moció del PSC, ERC i SAeC amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
  00:14:08 10 Intervencions
7 Moció de VOX per facilitar i promoure el submarinisme i les activitats aquàtiques a Sant Adrià de Besòs.
  00:32:32 21 Intervencions
8 Moció d'ERC per a la reobertura del poliesportiu Ricart a través del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona.
  00:56:21 18 Intervencions
9 Donar compte del decret de l'alcaldessa, de data 18 de març de 2024, d'avocació de delegacions a Anabel Jurado Pérez.
  01:20:19 Sense intervencions
10 Dictamen relatiu a l'aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a la regulació de les cuines industrials i/o agrupades a Sant Adrià de Besòs.
  01:21:13 20 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'aprovació de la continuïtat del contracte de serveis relatiu a la prestació del servei de la neteja viària i del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans.
  01:33:32 20 Intervencions
12 Dictamen relatiu a la modificació de crèdit núm. 13, crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació.
  01:39:05 Sense intervencions
13 Dictamen relatiu a la modificació de crèdit núm. 14, suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació.
  01:39:06 Sense intervencions
14 Dictamen relatiu a la concessió de la bonificació de l'IBI a FESMES, SLU, concessionària del poliesportiu del Besòs.
  01:44:22 4 Intervencions
15 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  01:45:34 4 Intervencions
16 Dictamen relatiu a la concessió directa del local del carrer Olímpic, s/n, al Consorci del Besòs per ubicació de les seves oficines i serveis.
  01:47:04 9 Intervencions
17 Dictamen relatiu a la concessió directa del local del carrer Joan Fiveller, 11-13, al Consell Esportiu del Barcelonès Nord, per a la promoció de les activitats físiques i esportives.
  01:47:27 1 Intervenció
18 Donar compte dels decrets del regidor delegat relatius a diverses contractacions.
  01:50:41 Sense intervencions
19 Donar compte del decret del regidor delegat relatiu a un acomiadament disciplinari.
  01:50:42 Sense intervencions
20 Assumptes urgents.
  01:51:01 4 Intervencions
21 Precs i preguntes.
  01:52:13 19 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:16:46 Sense intervencions