Sessió plenària ordinària dilluns 29 de gener de 2024

Durada: 02:00:09
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:03:24 1 Intervenció
2 Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 18 i 22 de desembre de 2023.
  00:07:18 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:07:38 5 Intervencions
4 Moció del PSC per reclamar la convocatòria de la Comissió d'Estudi pel futur de la C-31.
  00:09:08 15 Intervencions
5 Moció del PP per sol·licitar la implantació de ressalts en carrers del barri de la Mina, la Catalana i Sant Joan Baptista.
  00:29:46 17 Intervencions
6 Donar compte del decret de l'alcaldessa, de data 20 de desembre de 2023, sobre avocació d'atribucions a José A. Gras Íñigo, del 23 de desembre de 2023 al 3 de gener de 2024.
  00:47:14 1 Intervenció
7 Donar compte dels informes de control financer relatius al control del compte 413 (creditors per operació pendents d'aplicació, exercici 2022), auditoria anual dels sistema de factures i informe anual sobre el compliment en matèria de morositat, exercici 2022.
  00:47:46 Sense intervencions
8 Dictamen relatiu a la bonificació de l'ICIO al Consorci del Besòs per les obres d'adaptació parcial de la nau de turbines de la central tèrmica del Besòs.
  00:48:10 13 Intervencions
9 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  00:57:18 4 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'adhesió al nou acord marc de subministrament de gas mitjançant l'ACM.
  00:59:23 10 Intervencions
11 Donar compte dels decrets del regidor delegat relatius a diversos nomenaments interins.
  01:04:02 1 Intervenció
12 Donar compte del decret del regidor delegat relatiu a l'assignació de funcions com a cap de Serveis Socials a Berta Blanes Matas.
  01:04:16 Sense intervencions
13 Assumptes urgents.
  01:04:42 20 Intervencions
14 Precs i preguntes.
  01:17:24 32 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:00:10 Sense intervencions