Sessió plenària ordinària dilluns 18 de desembre de 2023

Durada: 02:13:15
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:01 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:02:02 1 Intervenció
2 Ratificació del decret d'Alcaldia, de data 12 de desembre de 2023, relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple.
  00:05:12 2 Intervencions
3 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 27 de de novembre de 2023.
  00:06:20 1 Intervenció
4 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:06:53 Sense intervencions
5 Moció del PP per reformar l'eix viari de la carretera de Santa Coloma i el projecte metropolità del Besòs Central.
  00:07:15 15 Intervencions
6 Moció d'ERC per millorar la seguretat en els passos de vianants.
  00:21:02 17 Intervencions
7 Donar compte del decret de l'alcaldessa, de data 1 de desembre de 2023, sobre avocació d'atribucions a Hugo Ferrer Sáez, del 5 al 7 de desembre de 2023.
  00:32:49 1 Intervenció
8 Dictamen relatiu a la delegació de competències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'adhesió de forma indirecta al Conveni marc entre l'Agència de Residus de Catalunya i els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).
  00:33:16 7 Intervencions
9 Dictamen relatiu a la delegació de competències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'adhesió de forma indirecta, mitjançant l'Opció A, al Conveni marc entre l'Agència de Residus de Catalunya i els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) de Piles i Acumuladors (RPA).
  00:35:36 5 Intervencions
10 Dictamen relatiu al Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta pública al municipi.
  00:37:15 13 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient de Sant Adrià de Besòs.
  00:43:24 9 Intervencions
12 Dictamen relatiu a la modificació puntual de l'Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de terrasses a la via pública.
  00:46:01 17 Intervencions
13 Aprovar inicialment el pressupost municipal de l'exercici 2024.
  00:56:17 19 Intervencions
14 Dictamen relatiu a la bonificació a l'ICIO per les obres de substitució de les calderes i adequació de la instal·lació de l'Escola Cascavell i per les obres de substitució de coberta i eliminació de lluernes a l'Institut Manuel Vázquez Montalbán, a nom del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  01:34:58 4 Intervencions
15 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  01:36:44 4 Intervencions
16 Dictamen relatiu a la rectificació de l'Inventari general del béns, exercici 2022.
  01:38:30 5 Intervencions
17 Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona en relació amb la ubicació d'instal·lacions metropolitanes de tractament de residus.
  01:40:36 17 Intervencions
18 Donar compte del decret del regidor delegat relatiu a un nomenament interí.
  01:48:27 1 Intervenció
19 Assumptes urgents.
  01:48:31 9 Intervencions
20 Precs i preguntes.
  01:51:53 17 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:13:16 Sense intervencions