Sessió plenària ordinària dilluns 24 de juliol de 2023

Durada: 01:58:37
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:00:40 1 Intervenció
2 Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions extraordinàries que van tenir lloc els dies 17, 27 i 30 de juny de 2023.
  00:05:24 3 Intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:05:53 4 Intervencions
4 Moció del PP per habilitar una zona de platja a l'ús i pràctica de la modalitat esportiva olímpica del kitesurf.
  00:06:44 20 Intervencions
5 Moció del PP per restablir l'atenció a l'Oficina d'Atenció Ciutadana sense cita prèvia.
  00:29:17 20 Intervencions
6 Donar compte dels decrets, de data 29 de juny de 2023, de modificació de les atribucions dels regidors José A. Gras Íñigo i Francisco Vargas Porras.
  00:47:54 1 Intervenció
7 Donar compte dels decrets, de data 30 de juny de 2023, de nomenament dels assessors polítics d'Alcaldia.
  00:48:12 Sense intervencions
8 Donar compte del decret, de data 6 de juliol de 2023, de modificació de delegació de matèries específiques.
  00:48:22 Sense intervencions
9 Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que regula l'execució del Pla educatiu d'entorn a Sant Adrià de Besòs.
  00:48:35 13 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'expedient de modificació de crèdits 46/2023, per concessió d'un crèdit extraordinari finançat amb romanents de tresoreria per realitzar actuacions de sanejament del subsol de la finca ubicada al carrer de Ramon Llull, 479 (V10 del PERM La Mina).
  00:52:10 13 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'expedient de modificació de crèdits 47/2023, per concessió de crèdits extraordinaris finançats amb baixes per anul·lació.
  01:03:04 7 Intervencions
12 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  01:10:57 6 Intervencions
13 Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes que treballen a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  01:17:23 15 Intervencions
14 Dictamen relatiu a la modificació de la plantilla de personal.
  01:25:57 7 Intervencions
15 Dictamen relatiu a l'aprovació de les dues festes locals per a 2024.
  01:27:00 5 Intervencions
16 Donar compte del decret relatiu a la contractació d'un peó polivalent dins el Programa d'ocupació Treball i Formació Línia Ucraïna.
  01:29:33 1 Intervenció
17 Donar compte del decret relatiu al nomenament interí d'un agent informador dins del programa Foment del Civisme Sant Adrià.
  01:29:45 Sense intervencions
18 Assumptes urgents.
  01:29:57 Sense intervencions
19 Precs i preguntes.
  01:30:01 19 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:58:37 Sense intervencions