Sessió plenària Extraordinària divendres 30 de juny de 2023

Durada: 01:03:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Proposta relativa a l'aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple.
  00:05:55 2 Intervencions
2 Proposta relativa a la creació i composició de les àrees i comissions informatives permanents.
  00:17:09 7 Intervencions
3 Proposta relativa al nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats següents:
  00:23:18 13 Intervencions
4 Proposta relativa a la designació dels membres corporatius que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva i parcial.
  00:30:05 8 Intervencions
5 Proposta relativa a l'aprovació de les quanties de les indemnitzacions per assistències a les sessions.
  00:45:01 7 Intervencions
6 Proposta relativa a la concessió d'una subvenció per al funcionament dels grups polítics municipals.
  00:47:32 4 Intervencions
7 Proposta relativa a l'establiment de dos llocs de treball reservats al personal eventual.
  00:49:19 7 Intervencions
8 Restar assabentats dels decrets de l'Alcaldia, de data 27 de juny de 2023, en matèria de nomenaments de tinents d'alcaldessa, membres de la Junta de Govern Local, sobre periodicitat de la Junta de Govern Local, delegacions específiques i regidors de districte.
  00:53:26 1 Intervenció
9 Restar assabentats dels decrets de l'Alcaldia, de data 27 de juny de 2023, sobre delegacions genèriques.
  00:53:53 Sense intervencions
10 Proposta relativa a la rectificació de l'Ordenança específica de concessió de subvencions finalistes per a la promoció d'entitats de dones i de les entitats d'interès social per promoure la igualtat entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere al municipi de Sant Adrià de Besòs
  00:54:03 13 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:03:55 Sense intervencions