Sessió plenària Extraordinària dimarts 23 de maig de 2023

Durada: 01:25:43
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Dictamen relatiu a les conclusions que es desprenen del conjunt de sessions efectuades per la Comissió Especial d'Investigació sobre la contaminació de la platja del Litoral.
  00:05:00 18 Intervencions
2 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pla director de l'arbrat de Sant Adrià de Besòs .
  00:25:53 31 Intervencions
3 Dictamen relatiu a la modificació puntual de l'Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de terrasses a la via pública
  00:57:32 11 Intervencions
4 Dictamen relatiu a l'adhesió a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, mitjançant l'acord marc de la Central de Compres de l'Associació Catalana de Municipis.
  01:01:37 10 Intervencions
5 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits per factures fiscalitzades amb objecció suspensiva de l'exercici 2023.
  01:11:17 7 Intervencions
6 Donar compte de la justificació de les aportacions i de l'informe d'intervenció de control financer de justificació subvenció grups municipals 2022.
  01:13:24 Sense intervencions
7 Donar compte de l'informe resum de control intern 2022 i del control permanent 2021.
  01:13:39 1 Intervenció
8 Dictamen relatiu a l'aprovació del Plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la licitació, mitjançant procediment obert, de la concessió de les parades, magatzems i places d'aparcament del Mercat Municipal de Sant Adrià de Besòs.
  01:13:50 19 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:25:43 Sense intervencions