Sessió plenària ordinària dilluns 24 d'abril de 2023

Durada: 02:39:01
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:01 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:01:05 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 27 de març de 2023.
  00:03:46 1 Intervenció
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:04:00 4 Intervencions
4 Declaració institucional de suport i per la protecció dels drets de les dones i les nenes a l'Afganistan
  00:04:31 3 Intervencions
5 Proposta relativa a la renovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Comissió Central de Subministraments.
  00:16:01 28 Intervencions
6 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal.
  00:33:42 23 Intervencions
7 Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb l'Associació Adrianenca de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Adrià de Besòs.
  00:43:16 Sense intervencions
8 Dictamen relatiu a la concessió de bonificació de l'IBI a l'Ateneu Adrianenc, exercici 2023.
  00:49:54 8 Intervencions
9 Dictamen relatiu a la concessió de bonificació de l'IBI a FESMES XXI, SLU, exercici 2023.
  00:51:30 7 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 23, amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.
  00:52:42 20 Intervencions
11 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits.
  01:08:29 7 Intervencions
12 Proposta relativa a la rectificació de l'acord del Ple de l'Ajuntament, de data 27 de març de 2023, d'aprovació de la modificació de crèdits 15/2023.
  01:10:32 7 Intervencions
13 Assumptes urgents.
  01:11:34 Sense intervencions
14 Precs i preguntes.
  01:11:36 46 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:38:55 Sense intervencions