Sessió plenària ordinària dilluns 27 de març de 2023

Durada: 03:55:46
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:01 2 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:10:27 1 Intervenció
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2023.
  00:13:00 Sense intervencions
3 Presa de possessió de la regidora Antonia Hernández i Martínez.
  00:13:15 2 Intervencions
4 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:16:04 Sense intervencions
5 Declaració institucional del 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones.
  00:16:20 Sense intervencions
6 Manifest del Consell de les Dones en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones 2023.
  00:21:20 2 Intervencions
7 Moció d'ERC de suport a la renda bàsica universal i al pla pilot de la renda bàsica universal.
  00:26:59 21 Intervencions
8 Moció de SAeC i MES pel reconeixement de la memòria democràtica a Sant Adrià de Besòs.
  00:50:44 19 Intervencions
9 Ratificació del decret d'Alcaldia, de data 1 de març de 2023, mitjançant el qual es dona conformitat al text definitiu del Estatuts del Consorci del Besòs, revisat pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
  01:14:53 14 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança específica per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions finalistes per a la promoció d'entitats d'associacions veïnals del municipi.
  01:21:05 17 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la instal·lació i la gestió de les marquesines a les parades d'autobús del municipi de Sant Adrià de Besòs.
  01:36:40 12 Intervencions
12 Donar compte del decret de l'Alcaldia, de data 10 de març de 2023, d'aprovació de la liquidació del pressupost de la corporació de l'exercici de 2022.
  01:45:08 1 Intervenció
13 Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 14, d'aportació anual a l'Observatori Dones als mitjans de comunicació.
  01:45:29 7 Intervencions
14 Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 15, amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.
  01:47:16 12 Intervencions
15 Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 18, amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.
  01:57:02 22 Intervencions
16 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  02:18:36 15 Intervencions
17 Donar compte dels decrets del regidor delegat relatius a la contractació de diverses persones dins el Pla d'ocupació Treball i Formació 2022, Línia Dona. Sant Adrià.
  02:26:52 Sense intervencions
18 Dictamen relatiu a la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball 2023.
  02:27:11 7 Intervencions
19 Dictamen relatiu a la modificació puntual del Reglament del Mercat Municipal d'Abastaments.
  02:30:26 18 Intervencions
20 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança específica per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions finalistes per a la promoció d'entitats de dones i d'interès social per promoure la igualtat entre dones i homes i/o la diversitat afectiva, sexual i de gènere del municipi.
  02:38:12 Sense intervencions
21 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança específica per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions finalistes per a la promoció d'entitats culturals, infantils, juvenils i educatives del municipi.
  02:38:12 Sense intervencions
22 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança específica per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions finalistes per a la promoció d'entitats esportives del municipi.
  02:38:12 1 Intervenció
23 Assumptes urgents.
  02:42:31 1 Intervenció
24 Precs i preguntes.
  02:56:00 65 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:55:46 Sense intervencions