Sessió plenària ordinària dijous 22 de desembre de 2022

Durada: 02:33:53
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:01:58 1 Intervenció
2 Ratificar el decret d'Alcaldia, de data 19 de desembre de 2022, relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple.
  00:05:13 1 Intervenció
3 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 28 de novembre de 2022.
  00:05:42 1 Intervenció
4 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:06:00 Sense intervencions
5 Moció d'ERC, SAeC i MES per reclamar la redacció d'un pla d'emergència per sequera municipal a Sant Adrià de Besòs.
  00:06:22 21 Intervencions
6 Moció d'ERC, SAeC i MES per a la incorporació de nous drets sexuals i reproductius en l'àmbit laboral.
  00:28:58 10 Intervencions
7 Moció d'ERC, SAeC i MES per a la recuperació del programa d'educació vial als centres educatius de Sant Adrià de Besòs.
  00:36:46 15 Intervencions
8 Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla anual normatiu per a l'any 2023.
  00:47:04 14 Intervencions
9 Dictamen relatiu a la ratificació de l'acord del Consell General del Consorci d'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs.
  00:58:43 15 Intervencions
10 Dictamen relatiu a aprovar la llista dels carrers del municipi.
  01:12:29 7 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'aprovació del Compte General de l'Ajuntament, exercici 2021.
  01:16:52 6 Intervencions
12 Dictamen relatiu a l'aprovació de l'actualització del conveni de delegació amb l'ORGT de determinades competències de recaptació de tributs.
  01:18:12 5 Intervencions
13 Dictamen relatiu a l'aprovació d'una bonificació de l'ICIO de substitució de calderes i adequació de la instal·lació al CEIP Cascavell.
  01:24:12 6 Intervencions
14 Reconeixement extrajudicial de crèdits per les factures fiscalitzades amb objecció suspensiva de l'exercici 2022 de SUARA SERVEIS, SCCL.
  01:25:19 9 Intervencions
15 Reconeixement extrajudicial de crèdits per les factures fiscalitzades amb objecció suspensiva de l'exercici 2022 de FAGIC.
  01:29:52 9 Intervencions
16 Dictamen relatiu a la mutació demanial subjectiva a favor de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per tal de transmetre la titularitat d'uns béns i drets demanials per a la millora de la revegetació de les zones verdes al voltant del tanatori.
  01:35:49 7 Intervencions
17 Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per establir i regular les condicions relatives a la compensació econòmica a satisfer durant l'any 2022 a l'Ajuntament per la ubicació d'una planta de tractament de residus municipals.
  01:39:10 9 Intervencions
18 Dictamen relatiu a la rectificació de l'Inventari general del béns, exercici 2021.
  01:43:05 11 Intervencions
19 Dictamen relatiu a l'aprovació d'una sol·licitud de compatibilitats presentada per una funcionària municipal.
  01:44:53 Sense intervencions
20 Donar compte dels decrets del regidor delegat relatius a diversos nomenaments interins.
  01:47:07 Sense intervencions
21 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual de l'Ordenança municipal reguladora del bon veïnatge i del bon ús de l'espai públic.
  01:47:16 11 Intervencions
22 Assumptes urgents.
  01:59:39 Sense intervencions
23 Precs i preguntes.
  01:59:40 28 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:33:54 Sense intervencions