Sessió plenària ordinària dilluns 28 de novembre de 2022

Durada: 03:31:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:09:44 1 Intervenció
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 d'octubre de 2022.
  00:13:08 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:13:17 3 Intervencions
4 Manifest institucional i Manifest del Consell Municipal de les Dones amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
  00:13:53 3 Intervencions
5 Moció d'ERC per reforçar la seguretat dels camins escolars.
  00:22:30 17 Intervencions
6 Moció d'ERC per crear una taula de benestar animal.
  00:48:34 32 Intervencions
14 Assumptes urgents.
  01:10:35 31 Intervencions
7 Dictamen relatiu a la vinculació de l'Associació Adrianenca de Voluntariat de Protecció Civil com a associació de voluntaris del municipi de Sant Adrià de Besòs.
  01:43:23 20 Intervencions
8 Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  01:53:32 10 Intervencions
9 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit de factures fiscalitzades amb objecció suspensiva de l'exercici 2022.
  01:56:43 8 Intervencions
10 Donar compte de les auditories públiques de comptes i de compliment efectuades a les societats municipals EUSAB, SAU, i Pla de Besòs, SAU, exercici 2021.
  01:59:27 Sense intervencions
11 Donar compte de diversos nomenaments interins.
  01:59:43 Sense intervencions
12 Donar compte del nomenament d'Adrián Jiménez Granados com a assessor d'Alcaldia.
  01:59:52 Sense intervencions
13 Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per formalitzar la delegació de competències en matèria de gestió de transport adaptat esporàdic per a persones discapacitades.
  01:59:57 11 Intervencions
15 Precs i preguntes.
  02:08:27 45 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:31:00 Sense intervencions