Sessió plenària ordinària dilluns 24 d'octubre de 2022

Durada: 03:56:09
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 37 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:17:58 1 Intervenció
2 Ratificar el decret d'Alcaldia, de data 18 d'octubre de 2022, relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple.
  00:22:00 4 Intervencions
4 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:22:40 Sense intervencions
3 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26 de setembre de 2022.
  00:23:30 3 Intervencions
5 Moció de Gregorio Camacho, regidor no adscrit, per sol·licitar un increment del 25% del pressupost de la Generalitat per a l'atenció primària.
  00:24:03 4 Intervencions
6 Moció de SAeC i MES a favor de l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l'atenció primària.
  00:24:12 12 Intervencions
7 Moció d'ERC per la transparència en l'execució dels romanents municipals.
  00:36:31 21 Intervencions
8 Moció d'ERC per a la reposició de les papereres de la ciutat.
  01:02:40 22 Intervencions
9 Dictamen relatiu a la ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.
  01:29:14 6 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual de Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial.
  01:32:51 7 Intervencions
11 Dictamen relatiu a la verificació de la modificació puntual del Text refós de la modificació del Pla general metropolità per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a Sant Adrià de Besòs.
  01:36:40 12 Intervencions
12 Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
  01:46:59 12 Intervencions
13 Dictamen relatiu a l'expedient de modificació de crèdits 50 per incrementar les aplicacions destinades a la despesa per subministrament de gas.
  02:02:49 13 Intervencions
14 Dictamen relatiu a la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023 i a la creació de les ordenances per prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari 1 a 4.
  02:07:48 16 Intervencions
15 Donar compte dels decrets del regidor delegat relatius a diversos nomenaments interins.
  02:33:49 Sense intervencions
16 Dictamen relatiu a l'ampliació de la delegació de competències a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la gestió del transport adaptat esporàdic per a persones discapacitades.
  02:34:05 7 Intervencions
17 Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere (LGTBI+) per al període 2022-2027.
  02:39:50 19 Intervencions
19 Precs i preguntes.
  03:06:55 49 Intervencions
18 Assumptes urgents.
  03:06:56 Sense intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:56:10 Sense intervencions