Sessió plenària ordinària dilluns 26 de setembre de 2022

Durada: 04:08:25
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:00:59 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 de juliol de 2022.
  00:04:28 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:04:58 5 Intervencions
4 Moció de C's per reclamar al Departament d'Educació l'adequació de les aules del centes sostinguts amb fons públics per assegurar el manteniment d'un ambient físic adequat per a l'aprenentatge.
  00:05:34 14 Intervencions
5 Moció d'ERC i MES per erradicar els abocaments il·legals a la ciutat.
  00:16:42 13 Intervencions
6 Moció d'ERC i MES per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies.
  00:30:48 18 Intervencions
7 Donar compte del decret d'Alcaldia, de data 24 d'agost de 2022, de modificació de les delegacions d'atribucions de Ruth Soto García.
  00:46:41 3 Intervencions
8 Dictamen relatiu a l'adhesió al contracte basat 2021.04-a02 en l'Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya i a la contractació a l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU, del subministrament de gas natural.
  00:47:28 10 Intervencions
9 Dictamen relatiu a manifestar conformitat amb el document per a l'aprovació provisional del Pla director urbanístic d'ordenació del front litoral en l'àmbit de les Tres Xemeneies (PDU), redactat per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
  00:52:50 35 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'aprovació de la segona addenda al Conveni de col·laboració en el manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord.
  02:12:58 9 Intervencions
11 Dictamen relatiu a desvincular l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Adrià de Besòs (AVPCSAB) amb el municipi de Sant Adrià de Besòs.
  02:14:54 21 Intervencions
12 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits 46 per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, pel pagament de les despeses d'urbanització de la remodelació del barri de Via Trajana.
  02:35:18 7 Intervencions
13 Donar compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes 13/2022, relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2020.
  02:38:50 1 Intervenció
14 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit de factures.
  02:39:13 10 Intervencions
15 Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració d'encomanda al Consorci del Campus Diagonal-Besòs la gestió de trobar i encarregar-li la construcció i explotació dels elements edificatoris necessaris per a l'execució urbanística i econòmica de la parcel·la L/M.
  02:42:47 8 Intervencions
16 Dictamen relatiu a l'aprovació de l'obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a 2022-2023.
  02:45:38 12 Intervencions
17 Assumptes urgents.
  03:06:04 Sense intervencions
18 Precs i preguntes.
  03:06:05 27 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  04:08:25 Sense intervencions