Sessió plenària ordinària dilluns 18 de juliol de 2022

Durada: 02:30:41
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:02:07 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 27 de juny de 2022.
  00:04:43 4 Intervencions
3 Donar compte de l'escrit de Gregorio Camacho Alcalde en què manifesta que passa a ser regidor no adscrit.
  00:05:11 3 Intervencions
4 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:08:06 4 Intervencions
5 Moció d'ERC, SAeC i MES per fomentar la incorporació d'arbres i vegetació a la via pública per lluitar contra les altes temperatures.
  00:08:46 12 Intervencions
6 Moció d'ERC per a la millora de la transparència de la Policia Local i la dignificació dels agents.
  00:20:18 20 Intervencions
7 Dictamen relatiu a la ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs.
  00:47:21 8 Intervencions
8 Dictamen relatiu a la ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Consorci del barri de la Mina.
  00:52:47 4 Intervencions
9 Dictamen relatiu a la modificació puntual de l'Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de les terrasses a la via pública.
  00:54:59 19 Intervencions
10 Dictamen relatiu a la modificació de crèdit núm. 33 per transferència de crèdit, per tal d'aprovar la liquidació final de les obres de l'antic Casal de la Dona, actualment Casal Dalt de la Vila.
  01:05:55 Sense intervencions
11 Dictamen relatiu a la modificació de crèdit núm. 35 per crèdit extraordinari, finançat amb baixa per anul·lació per actuacions del departament d'Educació.
  01:08:46 12 Intervencions
12 Dictamen relatiu a la desestimació de les al·legacions presentades pel Grup Municipal d'ERC contra l'acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 21.
  01:11:20 14 Intervencions
13 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits.
  01:15:54 5 Intervencions
14 Dictamen relatiu a la interpretació de la competència per a la substitució de la deshumectadora i la sala de calderes del CEM Besòs.
  01:18:38 12 Intervencions
15 Dictamen relatiu a l'atorgament, a la Generalitat de Catalunya, de la concessió directa sobre una part de la parcel·la de domini públic P1, per a la instal·lació i manteniment del Memorial Bosc d'Empremtes al parc del Campus Diagonal-Besòs.
  01:23:22 13 Intervencions
16 Donar compte del nomenament de Cristina Camilleri Robles com a assessora d'Alcaldia.
  01:27:00 4 Intervencions
18 Precs i preguntes.
  01:28:33 65 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:30:42 Sense intervencions