Sessió plenària ordinària dilluns 30 de maig de 2022

Durada: 02:57:59
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:02:30 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 25 d'abril de 2022.
  00:05:33 3 Intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:06:03 4 Intervencions
4 Moció d'ERC i MES per aclarir els fets de l'espionatge a la dissidència política.
  00:06:29 22 Intervencions
5 Moció d'ERC I MES per accelerar la descontaminació de la platja del Litoral.
  00:25:56 16 Intervencions
6 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits 19 per transferència pel Conveni amb l'AMB en relació amb el bus llançadora entre les platges del municipi.
  00:44:49 9 Intervencions
7 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits 21 per crèdits i suplements extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.
  00:49:53 22 Intervencions
8 Donar compte dels informes de la Intervenció municipal relatius al control financer permanent, exercici 2020, i del resum de control intern, exercici 2021.
  01:10:08 1 Intervenció
9 Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia contràries als informes d'objecció de la Intervenció municipal, exercici 2021.
  01:10:26 Sense intervencions
10 Dictamen relatiu a la concessió d'una bonificació de l'IBI a FESMES XXI, SL.
  01:10:38 12 Intervencions
11 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures de subministraments i serveis amb objecció suspensiva.
  01:14:38 10 Intervencions
12 Dictamen relatiu a l'atorgament a la Generalitat de Catalunya de la concessió directa sobre una part de la parcel·la de domini públic P1.
  01:18:04 1 Intervenció
13 Assumptes urgents.
  01:18:20 20 Intervencions
14 Precs i preguntes.
  01:29:27 64 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:57:59 Sense intervencions