Sessió plenària ordinària dilluns 25 d'abril de 2022

Durada: 03:18:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:02:13 1 Intervenció
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 28 de març de 2022.
  00:05:27 3 Intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:09:09 3 Intervencions
4 Moció de SAeC, ERC i MES de suport a la consulta popular Monarquia o República, en nom de la Plataforma Consulta Sab.
  00:09:33 13 Intervencions
5 Moció d'ERC per a la fiscalització de la monarquia espanyola.
  00:19:59 22 Intervencions
6 Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al manteniment i la gestió del parc del Besòs i del parc del Litoral.
  00:37:48 15 Intervencions
7 Dictamen relatiu a l'acceptació de l'encomanda de gestió i a l'aprovació del Conveni amb la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, el Consorci Besòs-Tordera i el Consorci del Besòs d'encomanda de gestió, per a l'assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del parc Fluvial del Besòs.
  00:44:53 12 Intervencions
8 Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni amb els ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet per a la contractació del servei d'atenció als animals de companyia i per al finançament de les despeses i contractes derivats del seu funcionament per al període 2022-2025.
  00:54:24 6 Intervencions
9 Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al manteniment i la gestió de les platges del terme municipal de Sant Adria de Besòs.
  00:58:34 9 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 12.
  01:02:19 17 Intervencions
11 Dictamen relatiu a la modificació puntual de les bases d'execució del pressupost 2022.
  01:29:23 9 Intervencions
12 Donar compte del decret de l'alcaldessa d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2021.
  01:33:49 1 Intervenció
13 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de factures de l'exercici 2021.
  01:34:14 8 Intervencions
14 Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
  01:37:43 Sense intervencions
15 Dictamen relatiu a l'aprovació d'una petició de compatibilitats presentada per un funcionari municipal.
  01:44:28 5 Intervencions
16 Assumptes urgents.
  01:46:24 Sense intervencions
17 Precs i preguntes.
  01:46:52 69 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:18:21 Sense intervencions