Sessió plenària ordinària dilluns 28 de març de 2022

Durada: 04:25:05
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 7 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:12:18 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 28 de febrer de 2022.
  00:13:07 4 Intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:13:30 4 Intervencions
4 Declaració institucional del 8 de març de 2022, Dia Internacional de les Dones.
  00:13:58 3 Intervencions
5 Manifest del Dia Internacional de les Dones, elaborat pel Consell Municipal de les Dones de manera col·laborativa a través de la Plataforma DECIDIM.
  00:18:27 3 Intervencions
6 Moció d'ERC, SAeC, MSA i MES al 8M.
  00:23:30 12 Intervencions
7 Moció de SAeC i MES per reclamar l'obertura d'espais de negociació entre el Departament d'Educació i la comunitat educativa i la moratòria de la nova proposta de reorganització del calendari escolar.
  00:42:56 14 Intervencions
8 Moció d'ERC, SAeC i MES per millorar el descans dels veïns i veïnes de Sant Adrià de Besòs.
  01:00:37 17 Intervencions
9 Moció d'ERC i SAeC sobre el Sàhara Occidental.
  01:25:19 17 Intervencions
10 Moció d'ERC, SAeC i MES contra la bretxa salarial.
  01:44:15 45 Intervencions
11 Proposta relativa a donar nom a diversos espais del municipi.
  02:23:05 Sense intervencions
12 Dictamen relatiu a declarar deserta la licitació per a l'adjudicació de la prestació del servei de recollida i transport de fibrociment (lot 2).
  02:23:06 11 Intervencions
13 Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment dels terrens de naturalesa urbana per adaptar-la al RD Llei 26/21.
  02:30:16 Sense intervencions
14 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits 6.
  02:30:17 7 Intervencions
15 Dictamen relatiu a la bonificació de l'IBI de l'exercici 2022 a l'Ateneu.
  02:35:22 3 Intervencions
16 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures corresponents a l'adquisició de barreres de formigó.
  02:36:41 10 Intervencions
17 Donar compte dels informes 18/21 (reconeixements extrajudicials de crèdit dels ens locals, exercici 2018) i 21/21 (compte general de les corporacions locals, exercici 2019) de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per donar compliment a la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009 de mesures fiscals, financeres i administratives.
  02:39:58 1 Intervenció
18 Assumptes urgents.
  02:40:51 2 Intervencions
19 Precs i preguntes.
  02:56:06 45 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  04:25:04 Sense intervencions