Sessió plenària ordinària dilluns 28 de febrer de 2022

Durada: 04:03:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 31 de gener de 2022.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Declaració institucional de suport als i les professionals dels nostres Centres d'Atenció Primària.
Moció d'ERC, SAeC i MES de suport al 8M.
Moció d'ERC, SAeC i MES per millorar la transparència, l'accés a la informació i el bon govern municipal.
Moció d'ERC i SAeC per a la cessió dels actius immobles de la Sareb a Sant Adrià de Besòs.
Elecció del jutge de pau substitut.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació substancial de l'Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança específica mitjançant la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de subvencions per al foment de la conservació i rehabilitació d'edificis de tipologia residencial col·lectiva del municipi de Sant Adrià de Besòs.
Dictamen relatiu a l'adjudicació del contracte per la prestació dels serveis de neteja viària, recollida i transport de residus (lot 1).
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.