Sessió plenària ordinària dilluns 31 de gener de 2022

Durada: 02:45:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2016
2020
2023
206
27/06/2022
acta inspecció
alcaldia
Amiant
Ana
Aprobación cable submari

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 30 de desembre de 2021.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC i SAeC per instal·lar correcans a tots els barris de Sant Adrià de Besòs.
Moció d'ERC per millorar el lliurament dels NIE i dels DNI a la Comissaria de Sant Adrià de Besòs.
Moció dels grups municipals SAeC i MES per a l'elaboració del codi ètic i de conducta dels responsables polítics i càrrecs públics de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.