Sessió plenària ordinària dijous 30 de desembre de 2021

Durada: 03:41:47
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Ratificar el decret d'Alcaldia, de data 27 de desembre de 2021, relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple.
Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2021.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC, SAeC i MSA sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al Manifest de Somescola.cat.
Proposta relativa a la designació d'un representant de la corporació al Consorci del barri de la Mina
Dictamen relatiu a la incoació de procediment sancionador, exp. 53/2020 i 82/2020, en relació amb la possible infracció urbanística molt greu al local de Pi i Margall, 32.
Dictamen relatiu a l'encàrrec de serveis a Pla de Besòs, SAU, per dur a terme la tramitació administrativa dels expedients de subvencions de rehabilitació d'edificis.
Dictamen relatiu a aixecar l'objecció no suspensiva formulada per la intervenció municipal i aprovar la continuïtat en la prestació del contracte de servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del pressupost municipal de l'exercici 2022.
Dictamen relatiu a aixecar l'objecció formulada per la intervenció municipal en l'expedient de la liquidació de les obres del contracte de la rehabilitació de l'Edifici Besòs, i aprovar l'última factura corresponent a la sisena certificació i liquidació d'aquests obres.
Dictamen relatiu a la creació de la comissió d'estudi per a l'elaboració de l'avantprojecte de l'Ordenança general de subvencions.
Dictamen relatiu a la modificació dels criteris d'actuació davant ocupacions d'habitatges, en relació amb els ocupants irregulars de pisos de titularitat pública.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.