Sessió plenària ordinària dilluns 29 de novembre de 2021

Durada: 04:27:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 25 d'octubre i 17 de novembre de 2021.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Manifest institucional i Manifest del Consell Municipal de les Dones amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
Moció d'ERC, SAeC i MES de suport al 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència Masclista.
Moció de MSA per reclamar la laboralitat i la millora de les condicions laborals dels repartidors i repartidores de plataformes.
Moció de C's per crear una comissió d'anàlisi i previsió pressupostària.
Moció d'ERC en relació amb la nova normativa que regula l'impost de la plusvàlua.
Moció d'ERC, SAeC i MES per fer front als problemes de trànsit, sorolls i deteriorament del barri de la Catalana.
Dictamen relatiu a l'estimació de les al·legacions presentades per l'Oficina Antifrau de Catalunya i l'aprovació del Reglament orgànic municipal.
Dictamen relatiu a la verificació de la modificació puntual del Text refós de la modificació del Pla general metropolità per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a Sant Adrià de Besòs.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació puntual de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic en el municipi de Sant Adrià de Besòs de Besòs.
Moció de l'alcaldessa relativa a l'aprovació de la primera Addenda al Conveni signat entre els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i l'AMB per establir el marc de col·laboració en relació a la gestió de les Rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord.
Proposta relativa a l'aprovació del Compte General de l'exercici de 2020.
Donar compte dels informes preceptius de control financer permanent, elaborats per la Intervenció municipal amb ocasió de l'aprovació del compte general de 2020, de conformitat amb el previst amb el Pla Anual de Control Financer, formulat el 14 de maig de 2021 i comunicat al Ple a la sessió de 31 de maig: a) Informe de la Intervenció sobre el control del compte 413 "Creditors per Operacions Pendents d'Aplicació". Exercici 2020b) Informe de la Intervenció sobre la auditoria de sistemes anual de factures, Exercici 2020 c) Informe Anual sobre el compliment en matèria de morositat, Exercici 2020.
Dictamen relatiu l'aprovació del Conveni amb el Consorci del Besòs, el Consorci Interuniversitari Diagonal-Besòs, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per abonar el cànon de la concessió demanial constituïda a la parcel·la H del Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana del sector C-4 (Taulat-Ronda).
Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de revisió, valoració i modificació de la relació de llocs de treball.
Dia Internacional de la Ciutat Educadora. La Ciutat Educadora no deixa ningú enrere.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.