Sessió plenària ordinària dilluns 27 de setembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 2021.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC, SAeC i MES per reclamar a la banca un servei i atenció adequades i propera, en especial amb relació amb la gent gran, col·lectius vulnerables i entitats socials, per complir amb la funció social que han de regir al productes i serveis bancaris.
Moció d'ERC i MES per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat.
Moció d'ERC, SAeC i MES per acabar amb la discriminació de les dones a l'esport i amb la sexualització del cos de les esportistes.
Dictamen relatiu a l'aprovació de l'ajust de les prescripcions establertes a la declaració de bé cultural d'interès local de les construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de l'antiga central tèrmica.
Dictamen relatiu a l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.
Dictamen relatiu a la continuïtat en la prestació del contracte del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària, adjudicat a l'empresa URBASER, SA, fins a l'adjudicació del nou contracte.
Dictamen relatiu a l'aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de la prestació del servei de neteja viària, recollida i transport de residus i de recollida i transport de fibrociment al municipi de Sant Adrià de Besòs.
Dictamen relatiu a l'expedient de modificació de crèdits núm. 28/21, per crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria de despeses generals.
Dictamen relatiu a autoritzar a Joan Esteve Jiménez Moyano la compatibilitat de l'activitat privada per compte aliè.
Dictamen relatiu a autoritzar a Laura Figueras Vivó la compatibilitat com a professora col·laboradora de Universitat Oberta de Catalunya.
Dictamen relatiu a l'obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a l'any 2022.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.