Sessió plenària ordinària dilluns 19 de juliol de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 28 de juny de 2021.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC i SAeC per a la realització d'anàlisis de sòls a la zona del voltant de la plaça de Charlie Rivel.
Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs.
Dictamen relatiu a la modificació de crèdit núm. 20 per finançar actuacions amb càrrec al romanent de tresoreria de despeses generals.
Dictamen relatiu a autoritzar a Jordi Monferrer Montoliu la compatibilitat de l'activitat privada per compte propi.
Dictamen relatiu a l'aprovació de les festes locals per al 2022.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament d'orientacions tècniques per a la gestió de les prestacions socials de caràcter econòmic.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.