Sessió plenària ordinària dilluns 28 de juny de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 31 de maig de 2021.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
Moció d'ERC, SAeC i MES a favor de la diversitat sexual i de gènere, i per la igualtat de drets de les persones LGTBI.
Moció d'ERC i SAeC per a la garantia de l'habitatge digne per al jovent adrianenc.
Moció d'ERC, C's, SAeC i MES per a la creació d'una comissió especial d'investigació sobre la contaminació de la platja del Litoral.
Dictamen relatiu a l'ajust de les prescripcions establertes a la declaració de bé cultural d'interès local de les construccions de les tres xemeneies i l'edifici de la sala de turbines de l'antiga central tèrmica.
Dictamen relatiu a l'adhesió al contracte amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 13/21, transferència a Sant Joan de Déu, cofinançament Projecte VESTA (acompanyament integral dones amb fills/filles sense llar).
Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 15/21 per finançar actuacions amb càrrec a romanent de tresoreria de despeses generals.
Dictamen relatiu a l'aprovació de la segona addenda de pròrroga del Conveni amb l'AMB per formalitzar la delegació de competències per a la gestió del transport adaptat esporàdic per a persones discapacitades, de febrer a setembre de 2021.
Dictamen relatiu a la nova ampliació de competències a l'AMB per a la nova licitació del servei del transport adaptat esporàdic per a persones discapacitades, d'octubre de 2021 a setembre de 2023.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 2021-2041.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.