Sessió plenària ordinària dilluns 31 de maig de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 26 i 30 d'abril de 2021.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC, SAeC i MES per a la prevenció i lluita contra la crema de contenidors.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament orgànic municipal.
Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 7.
Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 8.
Dictamen relatiu a l'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l'exercici de la funció interventora a l'entitat local i als seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s'escau, en els termes que preveu l'article 13 del RCIL.
Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020.
Donar compte de l'informe resum de control intern, exercici 2019 i 2020.
Donar compte del Pla anual de control financer exercici 2021.
Dictamen relatiu a l'aprovació d'un nou model de distribució de jornada de la Policia Local.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del Reglament del Mercat Municipal d'Abastaments.
Dictamen relatiu a l'adhesió a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.