Sessió plenària ordinària dilluns 26 d'abril de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions següents: 28 d'octubre, 25 de novembre i 23 de desembre de 2019
Presa de possessió de la regidora Míriam Chacón Casas.
Presa de possessió del regidor Andrés Pozo Cueto.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Acord d'intencions per a la creació d'una entitat jurídica que desenvolupi el projecte funcional hub del coneixement del Barcelonès nord, àmbit de les tres xemeneies.
Manifest institucional de nous reconeixements públics.
Moció d'ERC per a la creació d'un centre de formació professional integrada a Sant Adrià de Besòs.
Moció d'ERC per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.
Moció d'ERC, MES i SAeC sobre el control dels preus del lloguer.
Dictamen relatiu a instar com a àrea amb mercat d'habitatge tens la totalitat del terme municipal de Sant Adrià de Besòs.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del Pla pressupostari a mitjà termini, exercicis 2022-2024.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.