Sessió plenària ordinària dilluns 29 de març de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions següents: 30 de setembre, 21 i 28 d'octubre, 25 de novembre i 19 i 23 de desembre de 2019
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC per al reforç del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i el seu traspàs a la Generalitat de Catalunya.
Moció d'ERC per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica.
Moció de C's per instal·lar una tanca a l'àrea de joc del parc infantil de la plaça de la Vila.
Dictamen relatiu a la ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.
Dictamen relatiu l'aprovació inicial de la modificació puntual de l'Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de terrasses a la via pública.
Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de l'ocupació de la via pública amb vetlladors.
Dictamen relatiu a la concessió de bonificació de l'IBI a l'Ateneu Adrianenc.
Dictamen relatiu a la concessió de bonificació de l'IBI a FESMES XXI, SL. Adrianenc.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Local d'Infància i Adolescènica (PLIA) al municipi de Sant Adrià de Besòs.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.