Sessió plenària ordinària dilluns 22 de febrer de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Declaració institucional amb motiu de la celebració, el dia 11 de febrer, del Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència.
Moció d'ERC en suport a l'amnistia.
Moció d'ERC i MES per promoure la comunicació i la transparència entre els grups municipals i la ciutadania.
Moció d'ERC i SAeC per a la moratòria en l'atorgament de llicències d'activitats contaminants o que necessitin llicència ambiental.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Donar compte dels decrets de l'alcalde, de data 29 de desembre de 2020, de modificació de nomenaments de tinents d'alcalde, membres de la Junta de Govern Local i delegacions específiques.
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia, de data 29 de desembre de 2020, sobre delegacions genèriques.
Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2020.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del quart trimestre de 2020 del pressupost municipal.
Dictamen relatiu a la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.