Sessió plenària ordinària dilluns 25 de gener de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC en defensa de l'increment del salari mínim interprofessional.
Moció d'ERC per l'impuls d'un servei de prevenció de la ludopatia per al jovent i de salut mental per tractar els efectes psicològics de la COVID-19.
Moció de SAeC en relació amb els talls de subministrament elèctric i l'increment del preu de la llum.
Ratificació del decret de l'alcalde, de data 9 de desembre de 2020, pel qual es prorroga la vigència del ban pel qual s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses.
Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Compte General de l'exercici de 2019.
Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, pel traspàs de titularitat del tram la carretera Nacional II en el terme de Sant Adrià, entre el carrer de Guipúscoa de Barcelona i l'avinguda de Pi i Margall amb el límit de Badalona.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.