Sessió plenària ordinària dilluns 28 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Presa de possessió de regidor Hugo Ferrer Sáez.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Proposta relativa a la modificació de les àrees i de les comissions informatives.
Proposta relativa a la designació d'Hugo Ferrer Sáez que exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva.
Proposta relativa al nomenament d'Anabel Jurado Pérez com a presidenta del Consell Municipal de les Arts i Cultures.
Donar compte del decret de l'alcalde, de data 22 de desembre de 2020, de modificació del decret de delegacions de Filomena Cañete Carrillo.
Moció d'ERC, SAeC, MSA i MES pel desmantellament de l'amiant de la façana sud de l'edifici de nau de turbines de les 3 xemeneies.
Moció de SAeC per a la defensa de la salut pública.
Moció de C's per demanar que l'equip de govern defensi una reducció del tribut metropolità.
Moció d'ERC per a l'eficiència i l'estalvi energètic en l'enllumenat públic.
Moció de MSA, SAeC, PSC i MES relativa a la ventilació a les aules.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni per la gestió i manteniment de l'espai Fòrum amb el Consorci del Besòs i l'Ajuntament de Barcelona.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consorci del Besòs en matèria de gestió i finançament del manteniment de determinades zones situades en territori municipal de Sant Adrià de Besòs.
Proposta relativa a l'aprovació del text definitiu del Reglament de Participació Ciutadana.
Dictamen relatiu a l'aprovació de l'Addenda del Conveni de delegació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració per a la prestació del servei d'atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès per al període 2020-2024.
Dictamen relatiu a la rectificació de l'Inventari general de béns de la corporació, any 2020.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb ENDESA per a l'atorgament d'ajuts econòmics per al manteniment de l'activitat econòmica.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.