Sessió plenària ordinària dilluns 30 de novembre de 2020

Durada: 03:14:38
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Prendre coneixement de la renúncia del regidor Juan Carlos Ramos Sánchez.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Manifest 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
Moció del PSC, ERC, SAeC, MSA i MES de suport al poble sahrauí davant l'escalada militar al Sàhara occidental.
Moció d'ERC, SAeC, MSA i MES en defensa de la unitat de la llengua catalana.
Moció d'ERC, SAeC i MES en relació amb les actuacions urgents necessàries per executar l'acord sobre la defensa del projecte funcional HUB Internacional per al desenvolupament sostenible i la pau en l'àmbit de les Tres Xemeneies.
Dictamen relatiu a l'adhesió, per mitjà de la pròrroga addicional al contracte amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local, derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.
Dictamen relatiu a la creació de la Comissió Municipal de Protecció Civil de Sant Adrià de Besòs i l'aprovació del seu reglament organitzatiu i funcional.
Dictamen relatiu a verificar el Text refós de la modificació del Pla general metropolità per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a Sant Adrià de Besòs.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de la disposició transitòria primera de l'Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2020.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del tercer trimestre de 2020 del pressupost municipal.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de la documentació del cost efectiu dels serveis de l'any 2019.
Dictamen relatiu a la resolució del Conveni amb el Casal d'infants per l'Acció Social als barris, per a la cessió de l'ús del local ubicat al carrer Mart, 2.
Dictamen relatiu a la cessió d'uns dels espais del despatx de la regidoria de barri i dos despatxos de treballs situats situats al carrer Mar, 8-14 al Consorci del barri de la Mina.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.