Sessió plenària ordinària dilluns 26 d'octubre de 2020

Durada: 03:26:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC per a la reobertura del poliesportiu Ricart a través del Pla general d'inversions de la Diputació de Barcelona.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Document únic de Protecció Civil municipal.
Dictamen relatiu a l'aprovació provisional del Pla especial urbanístic de desenvolupament del solar d'habitatge dotacional en l'àmbit de la 4a fase "Grup d'habitatges Via Trajana", elaborat per l'Institut Català del Sòl.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració en el manteniment, conservació i millores de les rondes de Barcelona i del tram de la Gran Via nord.
Proposta relativa a l'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs per a la gestió del servei de recollida pneumàtica selectiva de residus a l'àmbit del Fòrum i entorns.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2020.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del segon trimestre de 2020 del pressupost municipal.
Restar assabentats de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques dels marcs pressupostaris per als exercicis 2020-2021.
Dictamen relatiu a l'expedient de modificació de crèdits 40.
Dictamen relatiu a l'expedient de modificació de crèdits 44.
Dictamen relatiu al reconeixement de crèdits núm. 2/2020
Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.
Dictamen relatiu a la concessió de la bonificació de l'ICIO per les obres de Reforç i consolidació dels voladissos de les façanes de l'av. Corts Catalanes, 20 (exp. Obres 81/20).
Dictamen relatiu a l'estimació del recurs de reposició interposat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) contra l'acord de Ple, de 5 de maig de 2020, que va desestimar l'exempció a l'IBI de les finques del Campus Universitari Diagonal-Besòs.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament de teletreball de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre nomenaments interins.
Donar compte del decret de la regidora delegada pel qual es va adscriure un funcionari de carrera al lloc de treball de cap de Servei de Territori.
Dictamen relatiu l'aprovació de l'addenda de pròrroga del conveni per formalitzar l'ampliació de la delegació de competències de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en matèria de suport a la gestió del transport adaptat esporàdic.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.