Sessió plenària ordinària dilluns 28 de setembre de 2020

Durada: 03:34:03
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció de SAeC, ERC i MES per implementar una aplicació mòbil APP per millorar la comunicació d'incidències i informació bàsica de serveis.
Moció d'ERC i MES per retirar els honors a Joan Carles I i per reprovar l'actuació del govern espanyol en la seva fugida.
Moció de MES, ERC i SAeC per a la suficiència financera dels ens locals.
Moció de C's per elaborar un pla municipal contra l'ocupació il·legal d'habitatges.
Declaració institucional per a l'adhesió al Pacto de Teguise i per exigir els canvis legislatius necessaris per a l'erradicació del maltractament animal.
Donar compte del certificat de Tresoreria, segons el qual el Banc de Sabadell ha ingressat 270.455,45 ?, corresponents a la garantia definitiva de la concessió del poliesportiu Marina Besòs.
Donar compte de la sentència 99/2020 del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona, per la qual es desestima la demanda interposada per Cogeneración Deportiva, SL.
Donar compte de la sentència 140/2020 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, per la qual es desestima la sol·licitud de Gimesport, SA, de responsabilitat patrimonial per presumpte desequilibri econòmic de la concessió.
Donar compte de la sentència 3357/2020 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, per la qual es desestima el recurs d'apel.lació interposat per Gimesport, SA, contra la Sentència de 23 de novembre de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, per la qual es va desestimar la demanda de Gimesport contra l'acord de l'Ajuntament pel qual es va resoldre la concessió de les carpes en la zona de Marina Besòs.
Ratificar el decret de l'Alcaldia, de data 30 de juliol de 2020, pel qual es va aprovar el conveni de delegació amb l'AMB de la competència per a la gestió en matèria de transport adaptat esporàdic per a persones discapacitades.
Dictamen relatiu a l'aprovació de l'obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a l'any 2021.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.