Sessió plenària ordinària dilluns 20 de juliol de 2020

Durada: 02:49:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC per crear una prestació que ajudi a sufragar les despeses de l'adquisició de llibres, material didàctic i equipament electrònic a les famílies.
Dictamen relatiu a l'aprovació del reconeixement de crèdits núm. 1/2020.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de les dades de la liquidació del pressupost de 2019.
Dictamen relatiu a requisar la garantia definitiva de la concessió de poliesportiu Marina Besòs.
Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diversos nomenaments interins.
Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diverses contractacions.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.