Sessió plenària ordinària dilluns 23 de desembre de 2019

Durada: 02:48:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:14:08 Sense intervencions
2 Ratificació del decret d'Alcaldia, de data 18 de desembre de 2019, relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple.
  00:14:23 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:14:54 Sense intervencions
4 Declaració Institucional sobre el parc fluvial del riu Besòs afectat des del dia 11 de desembre, arran de l'incendi que es va produir en una empresa de tractament de residus industrials a la població de Montornès del Vallés.
  00:15:18 Sense intervencions
5 Moció d'ERC per proposar un pla urgent de foment de la recollida selectiva de residus per assolir els objectius de la UE i promoure un sistema de contenidors d'obertura i control amb targeta.
  00:19:02 2 Intervencions
6 Moció de SAeC, ERC i MES sobre la protecció i gestió de l'arbrat a Sant Adrià de Besòs.
  01:11:30 2 Intervencions
7 Donar compte de la modificació d'un decret de delegacions.
  01:32:00 Sense intervencions
8 Dictamen relatiu a la pròrroga del Conveni amb el Consorci del Besòs i l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió i el manteniment de l'espai Fòrum.
  01:32:47 1 Intervenció
9 Dictamen relatiu a la pròrroga del Conveni amb el Consorci del Besòs per a la gestió i finançament del manteniment de determinades zones situades en territori municipal de Sant Adrià de Besòs.
  01:34:32 1 Intervenció
10 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del Pla general metropolità per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a Sant Adrià de Besòs.
  01:36:33 1 Intervenció
11 Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de l'actuació d'execució d'una via pedalable a l'antiga carretera i al Pont dels passadors, inclosa al programa metropolità de desenvolupament de la BICIVIA.
  01:48:20 2 Intervencions
12 Dictamen relatiu a la incoació d'expedient sancionador per infracció greu en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.
  01:55:34 Sense intervencions
13 Dictamen relatiu a la incoació d'expedient sancionador per infracció greu en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.
  01:57:44 Sense intervencions
14 Dictamen relatiu sobre la delegació a la Junta de Govern Local de la competència per a la imposició de les sancions relatives a la tinença de gossos potencialment perillosos.
  01:58:51 Sense intervencions
15 Donar compte de la Sentència núm. 945/2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es desestima el recurs d'apel·lació interposat de l'Associació Stop Crematori i confirma la denegació de la mesura cautelar de la suspensió del tanatori.
  01:59:52 Sense intervencions
16 Donar compte de la Sentència núm. 282/2019 del Jutjat contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs presentat per Endesa Generación, SL, contra la declaració de BCIL de les tres xemeneies.
  02:00:08 Sense intervencions
17 Dictamen relatiu a l'aprovació del Compte General, exercici 2018.
  02:16:30 1 Intervenció
18 Dictamen relatiu al reconeixement de crèdits núm. 1/2019.
  02:18:00 Sense intervencions
19 Dictamen relatiu a la desestimació de l'exempció de l'ICIO i a la concessió d'una bonificació a la UPC en relació a les obres d'instal·lació d'un aerogenerador eòlic.
  02:22:51 1 Intervenció
20 Dictamen relatiu a la concessió de bonificació de l'ICIO a la UPC pel trasllat d'uns laboratoris.
  02:23:40 Sense intervencions
21 Dictamen relatiu a la rectificació de l'Inventari general de béns de la corporació, any 2019.
  02:25:17 Sense intervencions
22 Assumptes urgents.
  02:27:27 Sense intervencions
23 Precs i preguntes.
  02:27:28 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:48:23 Sense intervencions