Sessió plenària ordinària dilluns 25 de novembre de 2019

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2016
206
Ana
aprodisa
Arenas
camp de la bota
catalunya
civisme
crematori
Electrònica

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 30 de setembre i 21 d'octubre de 2019.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Manifest unitari i Manifest del Consell Municipal de les Dones amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
Moció de PSC, ERC, SAeC i MES per commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Declaració Institucional amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància i el 30 aniversari de la Convenció sobre els drets de la infància.
Moció d'ERC per a la reobertura del pavelló Ricart.
Moció d'ERC per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l'urbanisme de la ciutat.
Moció d'ERC, C's, SAeC i MES per a l'estudi de contaminació i descontaminació del sòl a Sant Adrià de Besòs.
Proposta relativa a nomenar la representant de la corporació a l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS).
Dictamen relatiu a l'adhesió al contracte amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de l'actuació d'execució d'una via pedalable a l'antiga carretera i al pont dels Passadors, inclosa el programa metropolità de desenvolupament de la BICIVIA.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2019.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del tercer trimestre de 2019 del pressupost municipal.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del cost efectiu dels serveis 2018.
Dictamen relatiu a la bonificació de l'ICIO a A.J. Barnabitas.
Dictamen relatiu a pronunciar-se sobre el "reparo" en l'expedient sobre l'increment de les retribucions de personal.
Dictamen relatiu a l'increment del 0,3 de la massa salarial en les retribucions de personal.
Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diversos nomenaments interins.
Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diverses contractacions de personal.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.