Sessió plenària ordinària dilluns 28 d'octubre de 2019

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2016
206
Ana
aprodisa
Arenas
camp de la bota
catalunya
civisme
crematori
Electrònica

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions ordinàries que van tenir lloc els dies 3 i 22 de juliol de 2019.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció de l'Alcaldia relativa a la constitució d'una comissió informativa especial de seguiment dels consorcis.
Dictamen relatiu a l'aprovació del Document únic de Protecció Civil municipal.
Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs.
Dictamen relatiu a la desestimació de bonificació d'ICIO a la Llar Unió Catalònia, SCCL.
Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020.
Dictamen relatiu a l'establiment del calendari de festius d'obertura comercial per a 2020.
Moció d'ERC i MES per a l'elaboració d'un pla local LGTBIQ+ i per a l'adhesió de Sant Adrià de Besòs a la Xarxa de Municipis LGTBI.
Moció d'ERC, SAeC i MES de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació.
Moció de C's de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.