Sessió plenària ordinària dilluns 30 de setembre de 2019

Durada: 02:07:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 9 Intervencions
2 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:17:39 4 Intervencions
3 Moció del PSC, ERC, MES i SAeC per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA.
  00:18:09 5 Intervencions
4 Moció d'ERC per regular i reglamentar la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP).
  00:27:52 20 Intervencions
5 Moció d'ERC, SAeC i MES en suport de les ONGs que treballen en el rescat i el salvament al Mediterrani.
  00:55:14 17 Intervencions
6 Donar compte dels decrets de l'alcalde sobre el nomenament de personal eventual.
  01:23:50 Sense intervencions
7 Dictamen relatiu a la desestimació del recurs de reposició interposat per la UPC contra l'acord del Ple de l'Ajuntament, de data 25 de març de 2019, sobre l'exempció de l'IBI dels edificis A, C i I del Campus Universitari Diagonal-Besòs.
  01:23:51 7 Intervencions
8 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2019.
  01:24:38 Sense intervencions
9 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del segon trimestre de 2019 del pressupost municipal.
  01:24:40 Sense intervencions
10 Donar compte del decret de l'alcalde, de data 15 de juliol de 2019, d'aprovació del pla pressupostari i les línies fonamentals dels pressupostos per als exercicis 2019 a 2020.
  01:24:41 2 Intervencions
11 Assumptes urgents.
  01:27:34 11 Intervencions
12 Precs i preguntes.
  01:33:40 28 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:07:00 Sense intervencions