Sessió plenària ordinària Dilluns 30 de Setembre de 2019

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2016
206
Ana
aprodisa
Arenas
camp de la bota
catalunya
civisme
crematori
Electrònica

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció del PSC, ERC, MES i SAeC per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA.
Moció d'ERC per regular i reglamentar la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP).
Moció d'ERC, SAeC i MES en suport de les ONGs que treballen en el rescat i el salvament al Mediterrani.
Donar compte dels decrets de l'alcalde sobre el nomenament de personal eventual.
Dictamen relatiu a la desestimació del recurs de reposició interposat per la UPC contra l'acord del Ple de l'Ajuntament, de data 25 de març de 2019, sobre l'exempció de l'IBI dels edificis A, C i I del Campus Universitari Diagonal-Besòs.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2019.
Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del segon trimestre de 2019 del pressupost municipal.
Donar compte del decret de l'alcalde, de data 15 de juliol de 2019, d'aprovació del pla pressupostari i les línies fonamentals dels pressupostos per als exercicis 2019 a 2020.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.