Sessió plenària ordinària dilluns 22 de juliol de 2019

Durada: 03:13:08
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 6 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:12:36 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de constitució del nou Ajuntament que va tenir lloc el dia 15 de juny de 2019.
  00:14:12 Sense intervencions
3 Moció del PSC, SAeC, MOVEM SAB i MES per demanar el control de la presència dioxines en l'aire i de dioxines i plom en el sòl, així com la inclusió del territori de Sant Adrià de Besòs en l'estudi Anàlisi de risc de mortalitat associat a la proximitat de la incineradora.
  00:14:25 19 Intervencions
4 Moció d'ERC i SAeC per revisar i adaptar el projecte executiu de la Rambleta pel que fa a la tala d'arbres.
  01:05:29 68 Intervencions
5 Moció d'ERC per a la defensa de l'espai de barraques de la Festa Major i la participació de les entitats.
  02:33:26 22 Intervencions
6 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2019.
  02:46:35 Sense intervencions
8 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de la liquidació del pressupost municipal de 2018.
  02:46:36 Sense intervencions
7 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del primer trimestre de 2019 del pressupost municipal.
  02:46:37 Sense intervencions
9 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del pressupost municipal de 2019, prorrogat de 2018.
  02:46:38 Sense intervencions
10 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del pressupost municipal de 2019.
  02:46:40 Sense intervencions
11 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 15/19.
  02:46:41 6 Intervencions
12 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  02:47:58 10 Intervencions
13 Dictamen relatiu a l'aprovació de les festes locals per al 2020.
  02:51:39 1 Intervenció
14 Assumptes urgents.
  02:52:16 Sense intervencions
15 Precs i preguntes.
  02:52:19 31 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:13:08 Sense intervencions