Sessió plenària Extraordinaria Dimecres 3 de juliol de 2019

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2016
206
Ana
aprodisa
Arenas
camp de la bota
catalunya
civisme
crematori
Electrònica

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Aprovar la periodicitat de les sessions del Ple.
Aprovar la creació i composició de les àrees i comissions informatives permanents.
Nomenar els representants de la corporació en els òrgans col·legiats següents:
a) Àrea Metropolitana de Barcelona
b) Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs
c) Consorci per a la Normalització Lingüística
d) Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
e) Consorci del Besòs
f) Consorci del barri de la Mina
g) Ponència Municipal d'Avaluació Ambiental
h) Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
i) Consell Municipal del Medi Ambient
j) Consell Municipal de les Dones de Sant Adrià
k) Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs
l) Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
m) Comissió de Nomenclàtor
n) Consell Municipal de les Arts i Cultures
o) Consell Municipal d'Accessibilitat
p) Consorci Localret
q) Comitè Local de Creu Roja Barcelonès Nord
Designar els membres corporatius que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva i parcial.
Aprovar les quanties de les indemnitzacions per assistències a les sessions.
Atorgar una subvenció per al funcionament dels grups polítics municipals.
Proposta relativa a a la modificació de la plantilla de personal eventual.
Proposta relativa a mantenir els dos llocs de treball reservats al personal eventual.
Restar assabentats dels decrets de l'Alcaldia, de data 28 de juny de 2019, en matèria de nomenaments de tinents d'alcalde, membres de la Junta de Govern Local, sobre periodicitat de la Junta de Govern Local, delegacions específiques i regidors de districte.
Restar assabentats dels decrets de l'Alcaldia, de data 28 de juny de 2019, sobre delegacions genèriques.