Sessió plenària Extraordinària dimecres 3 de juliol de 2019

Durada: 01:23:31
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovar la periodicitat de les sessions del Ple.
  00:11:24 10 Intervencions
2 Aprovar la creació i composició de les àrees i comissions informatives permanents.
  00:19:13 13 Intervencions
3 q) Comitè Local de Creu Roja Barcelonès Nord
  00:31:19 141 Intervencions
4 Designar els membres corporatius que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva i parcial.
  00:55:26 17 Intervencions
5 Aprovar les quanties de les indemnitzacions per assistències a les sessions.
  01:11:26 14 Intervencions
6 Atorgar una subvenció per al funcionament dels grups polítics municipals.
  01:17:11 8 Intervencions
7 Proposta relativa a a la modificació de la plantilla de personal eventual.
  01:18:32 8 Intervencions
8 Proposta relativa a mantenir els dos llocs de treball reservats al personal eventual.
  01:21:11 7 Intervencions
9 Restar assabentats dels decrets de l'Alcaldia, de data 28 de juny de 2019, en matèria de nomenaments de tinents d'alcalde, membres de la Junta de Govern Local, sobre periodicitat de la Junta de Govern Local, delegacions específiques i regidors de districte.
  01:22:47 Sense intervencions
10 Restar assabentats dels decrets de l'Alcaldia, de data 28 de juny de 2019, sobre delegacions genèriques.
  01:22:48 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  01:23:32 Sense intervencions