Sessió plenària Extraordinària dimarts 21 de maig de 2019

Durada: 00:24:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 d'abril de 2019.
  00:11:38 9 Intervencions
2 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:14:05 Sense intervencions
3 Moció per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci del Besòs, el Consorci Interuniversitari Diagonal-Besòs, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, el Consell Comarcal del Barcelonès i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per articular l'abonament de 2.700.000,00 euros del cànon de la concessió demanial constituïda a la parcel·la "H" del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del Sector C-4 (Taulat-Ronda) a les administracions consorciades.
  00:14:05 Sense intervencions
4 Dictamen relatiu a desestimar les al.legacions presentades per Cogeneración Deportiva S.L
  00:14:06 10 Intervencions
5 Donar compte de la liquidació pressupost municipal any 2018.
  00:20:29 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:24:40 Sense intervencions