Sessió plenària ordinària dilluns 25 de febrer de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:00:36 3 Intervencions
2 Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions ordinàries que va tenir lloc els dies 23 de juliol i 24 de setembre de 2018.
  00:25:18 Sense intervencions
4 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:25:43 5 Intervencions
5 Manifest de commemoració del Dia Internacional de les Dones.
  00:26:21 2 Intervencions
6 Manifest sobre els greus problemes de generen els mercats de la droga als nostres barris.
  00:30:44 Sense intervencions
8 Moció dels grups de Sant Adrià en Comú i ERC per refermar el compromís del Ple municipal amb la llar d'estiu Garbí.
  00:30:55 23 Intervencions
9 Moció del grup municipal de Ciutadans per instar al Govern de la Generalitat a cancel·lar la posada a la venda dels terrenys de la fàbrica de cartró Llandrich
  00:47:56 60 Intervencions
10 Moció del grup municipal de Ciutadans de modificació de l'Ordenança de Bon Veïnatge i Bon Ús de l'Espai Públic
  01:48:13 56 Intervencions
12 Moció d'ERC per implementar un curs de benestar animal dins la formació de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs.
  03:03:26 17 Intervencions
13 Moció d'ERC per ratificar el suport de l'Ajuntament de Sant Adrià a Fundació Proactiva Open Arms.
  03:12:52 11 Intervencions
14 Moció d'ERC per la implementació de l'administració electrònica a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  03:20:32 31 Intervencions
15 Dictamen relatiu a manifestar la conformitat amb el Document d'objectius i propòsits generals i Avanç del Pla director Urbanístic d'ordenació del litoral en l'àmbit de les Tres Xemeneies.
  03:37:45 28 Intervencions
16 Dictamen relatiu a l'aprovació de la primera addenda del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a la prestació del servei d'atenció als animals de companyia.
  05:37:34 16 Intervencions
17 Dictamen relatiu a l'aprovació del Programa de Seguretat Alimentària Municipal (PSAM) 2019-2022.
  05:41:49 Sense intervencions
18 Donar compte dels comptes anuals i l'informe de l'auditoria del Consorci del barri de la Mina, exercici 2017.
  05:41:50 Sense intervencions
19 Donar compte de la pròrroga automàtica per a l'exercici de 2019 del pressupost de l'exercici 2018.
  05:41:51 Sense intervencions
21 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del quart trimestre de 2018 del pressupost municipal.
  05:41:52 Sense intervencions
20 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat comercial del quart trimestre de 2018.
  05:41:53 Sense intervencions
22 Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diversos nomenaments interins.
  05:41:54 Sense intervencions
23 Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diverses contractacions interins.
  05:41:55 Sense intervencions
24 Assumptes urgents.
  05:41:56 Sense intervencions
25 Precs i preguntes.
  05:41:56 12 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  05:53:22 Sense intervencions