Sessió plenària ordinària dijous 20 de desembre de 2018

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:13:46 3 Intervencions
2 Ratificació del decret d'Alcaldia, de data 17 de desembre de 2018, relatiu a traslladar de dia la sessió ordinària del Ple.
  00:20:41 13 Intervencions
3 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 25 de juny de 2018.
  00:23:14 Sense intervencions
4 Dictamen relatiu a l'aprovació de la tercera addenda de l'exercici de 2019 del Conveni de col·laboració en el manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord.
  00:23:15 Sense intervencions
5 Dictamen relatiu a la concessió de bonificació de l'ICIO al Casal dels Infants per a l'acció social als barris.
  00:23:15 6 Intervencions
6 Dictamen relatiu a la rectificació de l'Inventari general de béns de la corporació, any 2018.
  00:24:57 7 Intervencions
7 Dictamen relatiu a l'adjudicació del contracte a favor d'Endesa Energia SAU, derivat de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica
  00:26:42 20 Intervencions
8 Assumptes urgents.
  00:38:33 Sense intervencions
9 Precs i preguntes.
  00:38:37 32 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:08:26 Sense intervencions