Sessió plenària ordinària dilluns 29 d'octubre de 2018

Durada: 04:44:09
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 11 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:08:03 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 29 de gener, 26 de febrer, 14 i 26 de març, i 2 i 28 de maig de 2018.
  00:14:22 4 Intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:15:13 5 Intervencions
8 Moció de SAeC per limitar l'exposició dels disruptors endocrins al món local.
  00:15:46 21 Intervencions
4 Moció del PDeCAT, MES, ERC, PSC i la regidora no adscrita per sol·licitar que l'edifici de l'antic ambulatori de la Mina es destini per a residència de gent gran i centre de dia.
  00:47:41 14 Intervencions
5 Moció d'ERC per avançar cap a un model de taxes i impostos redistributius.
  01:05:09 29 Intervencions
6 Moció d'ERC per a la transparència de l'activitat dels membres de l'equip de govern i dels càrrecs de confiança.
  01:27:05 24 Intervencions
7 Moció de SAeC i ICV-EUiA per fomentar l'habitatge social.
  01:50:35 52 Intervencions
9 Proposta relativa a ampliar el nom del Passeig de la Rambleta per Passeig de la Rambleta Joan Llandrich.
  02:28:37 36 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions i usos de terrasses a la via pública.
  03:15:46 19 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019.
  03:20:59 26 Intervencions
12 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 27/2018.
  03:45:28 12 Intervencions
13 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 28/2018.
  03:49:04 22 Intervencions
14 Dictamen relatiu a la desestimació del recurs de reposició, presentat per la UPC, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament, de data 25 de juny de 2018, que desestimava la bonificació de l'ICIO per les obres d'urbanització de les parcel·les J i K del Campus Universitari Diagonal-Besòs.
  03:58:00 17 Intervencions
15 Dictamen relatiu a l'adhesió als sistema d'adquisició centralitzada de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Comissió Central de Subministraments.
  04:05:30 17 Intervencions
16 Dictamen relatiu a la modificació de la Relació de Llocs de Treball.
  04:09:48 10 Intervencions
17 Dictamen relatiu a la substitució d'un dia festiu que els establiments comercials poden romandre oberts al públic l'any 2019.
  04:13:09 19 Intervencions
18 Assumptes urgents.
  04:17:59 Sense intervencions
19 Precs i preguntes.
  04:18:02 34 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  04:44:12 Sense intervencions